δημιουργική … γραφή

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Πολυτονική γραφή

Επειδή χρειάζεται να γράψουμε σε πολυτονική γραφή , δίνω τις οδηγίες


Εγκατάσταση πολυτονικού πληκτρολογίου σε περιβάλλον Windows XP


Ελληνικά Windows XP

Πίνακας Ελέγχου > Τοπικές Ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσες > Λεπτομέρειες > Ρυθμίσεις > επιλέγουμε από τα ελληνικά Πληκτρολόγιο > Προσθήκη > Διάταξη πληκτρολογίου/ΙΜΕ: Ελληνική Πολυτονική > ΟΚ > Εφαρμογή > ΟΚ

ή
από τη γραμμή γλώσσας με δεξί κλικ του ποντικιού > Ρυθμίσεις > επιλέγουμε από τα ελληνικά Πληκτρολόγιο > Προσθήκη > Διάταξη πληκτρολογίου/ΙΜΕ: Ελληνική Πολυτονική > ΟΚ > Εφαρμογή > ΟΚ


Στη συνέχεια, με τα πλήκτρα εναλλαγής γλώσσας πληκτρολογίου (Αlt+Shift ή Alt+Tab), μεταφερόμαστε μεταξύ των διαθεσίμων διατάξεων, δηλαδή Αγγλική, Ελληνική μονοτονική, Ελληνική πολυτονική.

Για μεγαλύτερη ευκολία μπορούμε να διαγράψουμε εντελώς την μονοτονική διάταξη ελληνικών και να διατηρήσουμε μόνο το ελληνικό πολυτονικό πληκτρολόγιο για όλες τις χρήσεις (μονοτονικό και πολυτονικό). Στην περίπτωση αυτή τα βοηθητικά σύμβολα αγκυλών, αγκίστρων κλπ. παράγονται με το αντίστοιχο πλήκτρο και ακολουθεί πάτημα του πλήκτρου του διαστήματος (space).
Τονισμός και πνεύμα Πλήκτρα
Περιγραφή πλήκτρου
Τόνος ; Ελληνικό ερωτηματικό
Οξεία q

Περισπωμένη [ Αριστερή αγκύλη
Βαρεία ] Δεξιά αγκύλη
Διαλυτικά : Άνω-κάτω τελεία
Ψιλή ' Απόστροφος
Δασεία " Εισαγωγικά
Ψιλή-Οξεία / Δεξιά κάθετη
Δασεία-Οξεία ? Αγγλικό ερωτηματικό
Ψιλή-Βαρεία \ Αριστερή κάθετη
Δασεία-Βαρεία | Κάθετη ράβδος
Ψιλή-Περισπωμένη = Ίσον
Δασεία-Περισπωμένη + Συν
Διαλυτικά-Τόνος AltGr + ;

Διαλυτικά-Οξεία ~ "Περισπωμένη"
Διαλυτικά-Βαρεία ` "Βαρεία"
Διαλυτικά-περισπωμένη AltGr + `

Μακρό - Πλην
Βραχύ _ Υπογράμμιση
Υπογεγραμμένη { Αριστερό Άγκιστρο
Υπογεγραμμένη-Οξεία AltGr + q

Υπογεγραμμένη-Περισπωμένη AltGr + [

Υπογεγραμμένη-Βαρεία AltGr + ]

Υπογεγραμμένη-Ψιλή AltGr + '

Υπογεγραμμένη-Δασεία AltGr + "

Υπογεγραμμένη-Ψιλή-Οξεία AltGr + /

Υπογεγραμμένη-Ψιλή-Περισπωμένη AltGr + =

Υπογεγραμμένη-Ψιλή-Βαρεία AltGr + \

Υπογεγραμμένη-Δασεία-Οξεία AltGr + ?

Υπογεγραμμένη-Δασεία-Περισπωμένη AltGr + +

Υπογεγραμμένη-Δασεία-Βαρεία AltGr + |

Άνω τελεία Shift + AltGr + }

Αποσιωπητικά AltGr + .

Εισαγωγικά-άνοιγμα AltGr + [ + Space

Εισαγωγικά-κλείσιμο AltGr + ] + Space

Τόνος αριθμητικού (α´, β´ κλπ.) AltGr + q + Space

Απόστροφος αριστερή AltGr + ' + Space

Απόστροφος δεξιά AltGr + " + SpaceΕπίπλέον χαρακτήρες


Ονομασία Συνδυασμός
Ϛ Στίγμα AltGr + 1
Ϟ Κόππα AltGr + 2
Ϡ Σαμπί AltGr + 3
£ Λίρα AltGr + 4
§ Τμήμα AltGr + 5
Παράγραφος AltGr + 6
¤ Πίνακας AltGr + 8
¦ Φίλτρο AltGr + 9
° Μοίρες AltGr + 0
± Συν-Πλην AltGr + -
½ Ένα Δεύτερο AltGr + =
Ευρώ AltGr + e

Ελληνικό πολυτονικό πληκτρολόγιο

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¯ Back
Tab ; ς ε ρ τ υ θ ι ο π .
Caps α σ δ φ γ η ξ κ λ ΄ ᾿ Enter
Shift ζ χ ψ ω β ν μ , . Shift
Ctrl ÿ Alt Space Alt ÿ . Ctrl

Ελληνικό πολυτονικό πληκτρολόγιο με Shift

! @ # $ % ^ & * ( ) ˘ Back
Tab : ς Ε Ρ Τ Υ Θ Ι Ο Π · \ .
Caps Α Σ Δ Φ Γ Η Ξ Κ Λ ¨ Enter
Shift Ζ Χ Ψ Ω Β Ν Μ > Shift
Ctrl ÿ Alt Space Alt ÿ . Ctrl

Δεν υπάρχουν σχόλια: