δημιουργική … γραφή

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010

Τα κακῶς κείμενα εἰς τήν πόλιν μας

Είπαμε να γράψουμε τα δικά μας χρονογραφήματα, κατ' απομίμηση του Ροΐδη για τα κακώς κείμενα στη δική μας πόλη, σήμερα. Η Όλγα ξεπέρασε τον εαυτό της με την προσπάθεια που έκανε να μιμηθεί όχι μόνον το θέμα, αλλά και να γράψει σε καθαρεύουσα!! Θα συμφωνήσετε φαντάζομαι μαζί μου μόλις διαβάσετε το κείμενό της που ακολουθεί.
"Τά κακῶς κείμενα εἰς τήν πόλιν μας
"Ἡ πόλις μας, ἡ ἄλλοτε ξακουστή πόλις διά τήν ὑσυχίαν καί τήν τάξιν της, εὐτυχώς σήμερον δέν ἀντιμετωπίζει προβλήματα κυκλοφορίας τῶν ὀχημάτων. Ἐάν ἐξαιρέσομεν τήν μίαν περίπου ὤραν πού χρειάζεταί τις διά νά διασχίσει μίαν ἀπό τάς μεγάλας ὁδούς της μέ τό αὐτοκίνητο, καθώς καί τάς νομίμους σταθμεύσεις τῶν αὐτοκινήτων πού κλείνουν τάς ὁδούς, κατά τά ἄλλα, ἡ πρόσβασις μέ αὐτοκίνητον εἰς τήν πόλιν εἴναι εὔκολη ὑπόθεσις.

Εἰς ἔνα παρόμοιον ἐπεισόδιον ὑπήρξα αὐτόπτης μάρτυς. Κάτοικος πολυκατοικίας ἐξεδήλωνεν τήν ἀγανάκτησίν του, διότι ὁ σώφρων συμπολίτης του εἴχεν σταθμεύσει τό ὄχημά του ἔμπροσθεν τῆς εἰσόδου, ἀπό την ὁποίαν οὗτος ἤθελεν ἐξέλθει μέ τό δικόν του ὄχημα. Μετά τινας φιλοφρονήσεις και εὐγενείς ἐκφράσεις, ὁ παράνομος ὁδηγός ἀπέσυρε τό ὄχημά του καί ἐξήλθε ὁ ίδίοκτήτης τῆς οἰκίας εἰς τόν δρόμον.


Παρακολουθῶν τήν πορείαν του, διαπίστωσα ὅτι εἰς ἀπόστασιν 200 μέτρων ἐτοποθέτησεν τό ὄχημά του ἔμπροσθεν τῆς οἰκίας ἄλλου συμπολίτου, πιθανῶς διότι ἐπιθυμούσε ἵνα δεχθῇ ἀνάλογες φιλοφρονήσεις ἀπό τόν ἄλλον συμπολίτην. Καί ἡ σκηνή αὐτή ἐπανελήφθη ἀρκετάς φοράς. Ἔτσι, ἡ ἔξοδος καί ἡ εἴσοδος τῶν ὀχημάτων, καθώς καί ἠ κυκλοφορία τους εἰς τάς ὁδούς γίνεται ἄνευ προβλημάτων!

Ἔνα ἄλλο προσόν τῆς ἀνεπτυγμένης πλέον ἠπειρωτικῆς πρωτεύουσας εἶναι ἡ ἔκθεσις τῶν ἀπορριμμάτων καί ἡ ἄψογος ἐμφάνισις τῆς πόλεως εἰς θέματα καθαριότητος. Οἱ πολιτισμένοι συμπολίται μας, ἄν καί οὐδέποτε ῥίπτουν εἰς τούς δρόμους ἄχρηστον τι, οὗτοι οἱ δρόμοι εἶναι πλήρεις ἀπορριμμάτων, πρός δόξαν τοῦ δήμου, ὁ ὁποῖος ὑπερηφανεύεται συνεχῶς διά τήν ἄψογον ἐμφάνισην τῆς πόλεως. Ἡ καθαριότης μάλιστα γίγνεται ἰδιαίτερα αἰσθητή εἰς ἡμέραν ἀπεργίας τῶν ἀπορριμματοφόρων. Τότε δύνασαι νά ἀντικρύσεις εὐγενεῖς κυρίας αἱ ὁποῖαι ἐκθέτουν μετ' ἐπιμελείας τά ἄχρηστά τους, διαμαρτυρόμεναι διά τάς προηγούμενας κυρίας, αἵτινες ἔχουν διαπράξει παρόμοιο εὐγενές κατόρθωμα. Καί μόνον διά τάς δύο αὐτάς καταστάσεις ἡ πόλις μας εἶναι ἄξια ἐπαίνου διά τήν πρόοδόν της στόν τομέαν τοῦ πολιτισμοῦ! "

Όλγα Κυριαζικίδη, Γ2

Δεν υπάρχουν σχόλια: